Brandlarm

Ibruktagningsbesiktning

Ibruktagningsbesiktning är av ett besiktningsorgan utförd lagstadgad besiktning då brandlarmanläggningen är ny, den förnyas, den utvidgas eller ändras. I besiktningen kontrolleras att brandlarmanläggningen uppfyller de krav som ställs på den, att den är anpassad för sitt användningsändamål och att den tekniskt fungerar på det sätt den planerats fungera. Besiktningen dokumenteras med ett intyg som levereras till berörda parter samt räddningsmyndigheten.

Periodbesiktning

Brandlarmanläggningens innehavare skall se till att anläggningens funktion och lämplighet för objektet besiktigas med av räddningsmyndigheten bestämd tidsintervall. Vid den lagstadgade besiktningen kontrolleras att brandlarmanläggningen fortfarande uppfyller de krav som ställs på den, att den är anpassad för sitt användningsändamål, att den tekniskt fungerar på det sätt den planerats fungera och att den underhålls enligt program för anläggningens underhåll. Besiktningen dokumenteras med ett intyg som levereras till anläggningens innehavare samt räddningsmyndigheten.

paloilmoittimen tarkastus