Släckningsanläggningar

Ibruktagningsbesiktning

Vid ibruktagningsbesiktning av en släckningsanläggning kontrolleras att anläggningen uppfyller de krav som ställs enligt  dess dimensioneringskriterier och att den tekniskt fungerar på planerat sätt. Vid den lagstadgade besiktningen kontrolleras även att det uppgjorts en sådan dokumentation enligt vilken anläggningens innehavare kan se till att  anläggningen hålls i skick under hela dess driftstid. Besiktningen dokumenteras med ett intyg som levereras till berörda parter samt räddningsmyndigheten.

Periodbesiktning

Släckningsanläggningens innehavare skall se till att anläggningens funktion och lämplighet för objektet besiktigas med av räddningsmyndigheten bestämd tidsintervall. Vid den lagstadgade besiktningen kontrolleras att anläggningens släckningsförmåga har bibehållits, att den är anpassad för sitt användningsändamål och att den underhålls enligt program för anläggningens underhåll. Besiktningen dokumenteras med ett intyg som levereras till anläggningens innehavare samt räddningsmyndigheten.

Utlåtanden

Vi ger utlåtanden om anläggningsplaner.

Sammutuslaitteiston tarkastus